Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje preklady

Čo môžem povedať k tejto tématike " Moje preklady" ??? Troška som sa odsunula zo stránok Webgardenu
k  stránkam  na Shipka´s site,
na shipka´s blog .
Dostala som sa do spoločností viacerých milých ľudí
z rôznych končín sveta....
Ak ma niečo z iných tvorby-  básni, alebo niečo úplne náhodné  osloví pokúsim sa to  preložiť do slovenského jazyka a podeliť sa o ne aj s Vami.....
Prajem Vám príjemné posedenie:)

Preklad kolekcie básni mojej poľskej priateľky Dorota Szumilas:)

 

***

 

silence and sadness

a curious union

 

does this couple

stand a chance?

 

***

 

Ticho a smútok

podivné spojenie

 

má táto dvojica

nádej na úspech?

 

***

to watch the world disappear

is like feeling solitude

so there is no point of reference

 

***

 

sledovať ako rozplýva sa svet

je ako osamelostí pocit

kde nejestvuje orientačný bod

 

***

I’m leaving the silence

just to return to it again

to listen to its sound accompanied

by an echo

to pause...

and ask myself

do I have to leave it?

 

***

Opúšťajúc ticho,

by vrátiť sa smel znova

načuvajúc zvuk jeho sprievodný

s echom

k prestávke

sám seba pýtam sa,

mám toto ja opustíť?

***

A Good Word for the Easter Holidays

 

It’s the time to reflect on suffering

Time to rejoice in its defeat

Time for faith, tradition and family

 

***

 

Božie slovo k Veľkonočným sviatkom

 

To čas je o utrpení premýšľať,

čas  oslavovať porážku.

Čas pre vieru,  tradície a rodinu.

 

***

She still has sunken eyes

In the absence of love

Happiness is on the other side of her gaze

As a juxtaposition to the unattainable

 

She sinks into herself

As a sound fading in the vastness of the forest

That will bounce off trees echoless

This time...

 

A few tears of helplessness may fall

And then you won’t even find tears to cry

And the coming darkness will sink into itself for good

 

***

Vpadnuté ešte očí má,

lebo jej láska chýba.

Šťastie na druhej strane jej pohľadu

sťa prirovnanie k nedosiahnuteľnému.

 

Ponára sa ona do seba,

ako zvuk slabnúci v rozsiahlostí lesa.

Ktorý bez ozveny od stromu sa odrazí

tentokrát....

 

Pár bezmocných sĺz môže ukvapnuť

lež na plač potom  slzy nenajdeš.

a prichádzajúca temnota do seba ponorí sa nadobro

 

 

***

So Where’s that Spring....

 

So where’s that spring?

And it was so close...

That’s life

 

***

 

Tak kdeže je tá jar....

 

Tak kdeže je tá jar

a ona bola  tak blízko...

Taký je život

 

***

 

Birds singing...

Spring...

It’s one of those sounds of nature

I wait for

When I leave silence...

 

***

 

Vtáci spievajú

a Jaro je tu...

to jeden  z prírody zvukov

na ktorý vyčkávam

Keď tichosť opúšťam ...

 

***

 

Spring is in the Air

 

I felt spring in the air on Friday

I took a deep breath

And when I saw the snow still there

I smiled to myself

 

As another autumn, winter, summer

Spring is coming

I’ll impatiently wait for May

With its beautiful shades of green

 

 

Jar je vo vzduchu

 

Už v piatok vo vzduchu jar  som pocítila

a z hĺboká som sa nadýchla.

Keď zočila som ešte sneh vonku

samej sebe smiala som sa.

 

Ako ďalšia jeseň, zima, leto

Jar prichádza

Netrpezlivo čakám na máj

s prekrasnými jeho odtieňmi  zelene.

 

***

 

The proper order of things

 

Reflection is a thought, then a word

Then an action

 

Sometimes the thought is the end

Sometimes the word

 

The acts are the hardest

It’s a long road

 

If everything follows its prescribed

Path

 

***

 

Správny poriadok veci

 

Úvaha to je myšlienka, za ňou je slovo,

a potom je čin.

 

Niekedy myšlienka je na konci

a niekedy slovo.

 

Činy najťažšie sú,

to dlhá je cesta

 

Ak všetko sleduje

predpísanú svoju cestičku.

 

 

 

Sleep

 

Sometimes it’s only a moment before it comes

It’ll get us anyway

In this uneven battle we’re bound to lose...

But only at this very moment

 

In our lives

It’s also useless to fight... now

But to look victoriously... later

 

***

 

Spánok

 

Niekedy je to len chvíľka krátka než príde to

a dostane nás to v každom prípade

V  nerovnom tomto boji odsúdení sme prehrať...

lež iba v tomto danom okamihu

 

V životoch našich

zbytočné tiež je bojovať... teraz

víťazne avšak pôsobiť... neskôr

 

Invitation

 

Thank you for your invitation...

 I also invite you although it’s not that easy...

 

I invite you to look at the sun drenched snow

For a hike in the forest that fills you with its energy

To understand your soul, often complicated, sometimes difficult

To receive the silence, loud only to ourselves

To these few words written ... here and now

 

Come...

 

***

 

Pozvanie

 

Za pozvanie tvoje ďakujem

Tiež pozvať ťa chcem, hoc´ nie je to ľahké, 

pozvem ťa na slnkom roztopený sneh sa prizerať,

na výlet do lesa by naplnil si sa sviežou jeho silou.

Lebo porozumieť tvojej duši je často ťažké, občas obťažné.

Prijať ticho, prijať hluk iba do seba

K tým pár napísaným slovám... tuná a teraz

 

Poď...

 

***

 

We’re looking for another world

Happy, full of acceptance and fulfillment

Is there one?

You can always dream...

And enjoy the real one!

There’s no way out

Or perhaps this is the solution

 

***

 

Hľadáme iný svet

Šťastný, naplnený prijatím a plnením.

Existuje taký svet?

O takom môžeš stále sniť...

A tešiť sa zo skutočného tiež!

Von z toho cesta nevedie,

či snáď toto je riešenie...

 

***

 

The New Year

 

Let it be better than the one before

It will be!

Let it be happier!

It should be!

Let it be prosperous!

God willing

Let good energy

Come once in a while

Let a smile sooth sad moments

As they come

Let someone come with

a good  word

let it be...

not just “let”

it will be :)

 

***

Nový rok

 

Nech bude lepší, než ten pred ním

To bude!

Nech šťastnejší je!

To malo by byť!

Nech prosperujúci je!

Ak Boh tak dá.

Nech dobrá energia

Raz za čas príde

Nech úsmev utíši smutné chvíle

Keď prídu

Nech niekto príde

s dobrým slovom

nech to sa stane...

nie len "nech"

to iste stane sa :)

 

***

 

A Silent Prayer

 

A silent prayer...

At the end of the day

Filled with words

Hidden behind longing

 

God’s indiscernible voice

Comes slowly

I’ll listen to Him...

 

***

Tichá modlitba

 

Tichá modlitba...

na konci dne

naplnená je slovami

uschovaným za túžením.

 

Nerozoznateľný Boží hlas

prichádza pozvoľná

a ja načúvať budem mu...

 

 

 

 

To the Lonely One at Christmas

 

I found consolation in your unspoken voice...

At the time of approaching Christmas...

The time hard for a lonely soul, but ...

 

Sing one or two carols quietly,

Take a deep breath for the aching heart

And smile at all those,

 

Who have remained forgotten ...

 

***

 

Osamelému na Vianoce

 

Útechu som našiel v tvojom mĺkvom hlase...

v čase blížiacich sa Vianoc...

čase ťažkom pre osamelú dušu, ale ...

 

Zaspievaj jednu či dve koledy potichu,

zhlboka sa nadýchni pre boľavé srdce

a usmievaj sa na všetkých tých,

 

na ktorých sa zabudlo ...

 

***

 

In Memory of Maria Janowska

 

Mary do you remember?

Walking along the seashore

In unsettled weather

We all three were caught

In a hail storm

And it was May...

 

***

Na pamiatku Marie Janowskej.

 

Spomínaš si Maria ?

Prechádzali sme sa pozdĺž morského pobrežia

v nestálom počasí .

Všetkých troch nás chytilo

krupobitie

májové ...

 

***

Life goes on...

A farewell...

An important part of life

 

People come and go...

They leave a trace behind them

We mourn them...

 

A farewell lets us accept,

Pray for the soul

And light a candle,

 

It lets us remember

Others while we’re building

Our identity

To be able to continue living...

 

****

 

Život pokračuje...

Rozlúčka...

Dôležitá časť života

 

Ľudia prichádzajú aj odídu...

Zanechávajú stopy za sebou

my za nimi trúchlime...

 

Rozlúčka dovolí nám prijať,

modli sa za dušu

a zažni sviečku,

 

Dovolí nám pamätať si

iných, zatiaľ čo my staviame

našu identitu

by schopní sme boli žiť ďalej...

 

****

 

A farewell....

Not those who leave suffer

But those who remain behind

Let this unique sign of time

Bring a moment of reflection

To you... and you...

****

 

 


Vták nespieva preto, že má odpoveď,

spieva preto, že má pesničku.

Trocha vône  na rukách, ktorá od kvetov pochádza.

Život dieťaťa je ako kus čistého papiera

na ktorom každá osobu značku necháva.

Diamant s vadou  cenný je

viac ako kamienok dokonalý.

Bez drenia drahokam nemožno vyleštiť,

ni muža
bez skúšok dokonalý spraviť .

Poklad národa v jeho učencoch skrytý je.

Neobávaj sa  pomalého rastu,

boj sa iba zastavení stálych.

Hlboké pochybnosti, hlboká múdrosť;

málo pochybnosti, málo múdrosti.

Kop studňu skôr ako dostaneš smäd!

Daj človeku rybu, na deň ho nasýtiš ,

nauč ho chytať ryby a nasýtiš  ho na celý život.

Ak nebo ho stvorilo, zem môže mať z neho úžitok.

Ak
v jednom okamihu hnevu trpezlivý budeš ,

unikneš sto dňom zármutku.

Ak zlé skutky pred inými zatajiť chceš, nerob ich.

Až tesne ráno, pred úsvitom spávajú ľudia najlepšie;

Nemusia ľudia úplne zostarnúť by  stáli sa múdrymi.

Učiteľ 
ti dvere otvorí .Vstupovať do nich musíš sám.

Dopredu cestu ak poznať chceš, pýtaj sa tých ktorí sa po nej vracajú.

Keď piješ  vodu, zapamätaj si odkiaľ vyvierá.

Ak iba dva groše ti zvýšili tuná na svete,

za jeden bochník chleba si kúp a za ten druhý ľalie.


Verím, že túto pieseň budete cítiť v srdci celé dní!


author: neznámy
preklad:shipka
V poslednom čase som sa opäť na čas vzdialila od písania,
akosi mi vyprchala inšpirácia a možno to boli vnútorné zábrany,
ktoré mi bránili písať...
Nedávno som opäť spáchala preklad básne "Thoughts from within"
od amerického básnika Woodyho Harrelsona,
ktorá obsahuje silný vnútorný náboj, dokáže osloviť súčasníkov a najmä tých,
ktorí si ešte pamätajú, keď boli čisté rieky, lúky, obloha,
keď sme bosí behávali po lúkach a po poliach...
keď boli veci jednoduché, čarovné a čisté...

Niekedy cítim sa sťa cudzie stvorenie,
pre ktoré žiaden výklad nehodí sa.
Isteže ľudskú formu tú mám,
vzpriamená chôdza a nepriateľ číslic,
vedomie moje je však hore nohami.
Cítim sa ako bežiaci pás
v tomto doslovne bláznivom svete,
vnímam svet okolo seba
sťa šialený kolektívny sen.


Nekonečný prúd ľudí
hýbe sa ako na diaľnici mravce,
mobily, počítače a digitálne displeje.
" V moc peniazi my veríme"!
Nájdeme šťastie,
prevažný postoj?
Ako geneticky modifikované, vyhorené Big Maky
čo symbolom potravín akosi sú.
Schválená morálka,
preplnené väznice,
implantované náboženstvo .
Zisková pohnútka všade
a všetkým sa prelína,
našej vláde za parkovanie
na uliciach platiť musíme,
vojna zo všetkých najväčším
tvorcom peňazí je,
závisť z pocitu malosti pochádza,
to známe je nám.


Politici a prostitútky
pohodlné sú pospolu.
Rád by som vedel či hovoria
o divných zmenách v počasí.
Táto vláda vznikla "s" "z" a "pre" ľudí
ale každý ich vníma
ako obrovský otvorený vred,
ktorý už nereprezentuje nás.
Viniť prezidenta za utrpenie krajiny
to je ako vrieskať na handrovú bábku
za to ako spieva...
Kto je však ten muž za oponou,
čo poťahuje za nitky?


Miliarda ľudí sedí a čumí na telku
v miestnosti, ktorú obývačkou volajú.
Pokiaľ sa mňa však týka
ja vnímam žitie ako lásku.
Keď pre lásku izby nieto,
sedím v tráve pod stromom,
a snívam o tom aké veci bývali...

Pred priemyselnou revolúcia
predtým než rieky, oceány,
oblohy boli znečistené...
pred Parkinsonovou chorobou
a chorobou šialených kráv,
všetky spletité kakofónie zlých nápadov
ako mrakodrapy a papier zo stromov a znásilnenie Zeme
ako Monsanto a Dupont mali svoj smer
v ktorom pokračujú do dneška.


To bolo pred nami,
keď byvolí sa ešte túlali tu,
keď domovom Indiánov
bol les, Bohom príroda
a Nebo bolo tu a teraz.
Viete si predstaviť čistú vodu,
jedlo a vzduch,
žitie v spoločenstve zvierat a ľudí,
ktorým na vás záleží?


Trúfate si zodpovednosť cítiť
za každý uložený dolár,
aby bohatý ľudia boli ešte bohatší.
Či chystáte sa na zemi pevne stáť,
tvrdíte, že revolúciu chcete
všeobecný vývoj,
súčasťou riešenia chcete byť!
Možno... uvidím vás v mojom okolí....

autor: Woody Harrelson
preklad : shipka


Bol raz jeden  malý chlapec, ktorý sa zvykol hrávať pri strome.
 Jedného dňa sa chlapec  nudil a povedal stromu:  " Nudím sa,  s týmito hračkami   som sa už hral príliš veľa krát!"
 Strom odpovedal: " OK môžeš sa vyšplhať  na mňa a hrať sa na mojich konároch."
 Chlapec sa naozaj potešil z tohto návrhu a užil si veľa zábavných hier a sedenia hore na vetvách stromu.
 Keď chlapec začal chodiť do školy strávil viac času ďaleko od stromu. Jedného dňa sa k nemu vrátil a strom bol potešený, keď videl svojho mladého spoločníka. Vyzval ho aby sa naň vyšplhal ale chlapec  odmietol.
 "Moje šaty by sa zašpinili, keby som sa na teba vyšplhal."
 Tak strom chvíľku popremýšľal a povedal mu: " Dobré,  dones lano a priviaž ho na mňa a môžeš sa hojdať na mojich konároch ako na hojdačke."
Chlapcovi sa tento nápad zapáčil a tak urobil ako mu strom poradil a tak mohol každý ďalší deň sa vrátiť a sadnúť si na chvíľu na tú hojdačku.
Kedykoľvek sa chlapec rozhorúčil, strom mu odporučil aby si odpočinul v jeho tieni.
Keď vyrástol a presťahoval sa na univerzitu nastali pre neho ťažké časy, zápolil s nedostatkom jedla a tak sa vrátil späť ku stromu, ktorý dlhšiu dobu prestal navštevovať.
 Strom ho hneď spoznal a privítal ho. Chlapec však bol hladný a  sťažoval sa stromu: "Nemám nič na jedenie a môj žalúdok je škŕka od hladu."
Tak strom povedal: " Stiahni dole moje konáre, odtrhni si ovocie a nasýť sa ním."
 Mladý chlapec neváhal,  vyskoč a odlomil si menší konár a najedol sa do sýtosti.
Ďalšie týždne otrhal všetke konáre a zjedol všetke plody.
 Keď ovocie zmizlo, chlapec odišiel preč a už sa k stromu nevrátil.
Keď dosiahol svoj stredný vek vrátil sa  k stromu a povedal mu: "Bol som veľmi úspešný v živote.
 Zarobil som veľa peňazí, mám obrovský dom a ja našiel som si aj skvelú manželku.
 Teraz chcem cestovať a vidieť svet. "
 Strom bol už veľmi starý, ale aby pomohol svojmu dlhoročnému priateľovi nečakal a povedal: "Prines pílku, odrež môj kmeň a urob  loď. Potom uvidíš  divy sveta."
 Tak opäť  bez váhania  muž vyrúbal strom.
Ten istý strom na ktorom sa hrával, ktorého ovocie zjedol, ležal v jeho tieni, zoťal a urobil si z neho loď.
Akonáhle dokončil prácu, odplavil sa preč a dlho ho nikto znova nevidel.
Jedného dňa šiel okolo stromu starý muž.
 Ten strom nebol zotavený od tej doby čo ho muž zoťal.
Muž pristúpil k stromu ale nepovedal nič.
Cítil ako mu začínajú tiecť slzy  z oči.
Vtedy prehovoril strom slabým hlasom:  " Je mi ľúto. Nemám kmeň po ktorom by si mohol liezť, ani ovocie, ktoré by si mohol zjesť, ani konáre, ktoré by ti poskytli tieň aby si si mohol poležať. Všetko čo ešte mám sú moje hlboké korene. "
 Starý muž zašeptal: "To je v poriadku. Korene stromu sú najlepším miestom na spočinutie, pritúlenie a  spánok po dlhom živote."
 Strom symbolizuje našich rodičov a chlapec symbolizuje nás.
 Pointa tohto príbehu je v tom, že využívame svojich rodičov ako tkanivo , celých ich opotrebujeme a ani im nie sme vďačný , oni však zotrvávajú pri nás až do úplného konca.
Nečakajme príliš dlho s poďakovaním, pretože jedného dňa tu už viac pre vás nebudú.  Oceňme ich teraz!


zdroj : http://ipeace.me
preklad z AJ: shipka
 Odlesky slnka z neviditeľného sveta
 všetko to objekty sú smrteľnej  sféry,
sťa kader, pád, krtko ,
či obočie na peknej tvári,

by KRÁSA plne kráľovala nad všetkým.

...Keď k ušiam prvýkrát dôjdu tieto slova,
zdá sa sťa zmyselné veci označovali by.
Ale keď niet jazyka pre nekonečno,
ako vyjadriť sa dá  záhadnosť
používaním obmedzených slov?
Či ako dá sa vízia z extázy
opísať svetskou formulou?
Tak záhadne zahalený je význam ich,
v tých neviditeľných odtieňoch,
v objektoch zmyslov.

...tak ako pestúnka ku dieťatku,
tak  nekonečno ku konečnú má vzťah..

...Dávno kedysi užívané boli tieto slová
v ich správnom význame,

lež význam ich teraz zahalený je,
by hrubým slovom sa ich význam neznesvätil.


Úplná skazy, opojenie, horúčka lásky
to stavy mystické sú tri.
Tí čo pobudli v týchto stavoch,
tí pochopili hneď význam
skrytý v týchto slovách.
Avšak tí čo nepoznáte ich,
nepredstierajte,
že rozumiete sťa igonorantskí bezverci.

Nemôžu všetci mystiku chápať, či pochopiť jej záhady.
Žiadna ilúzia púha to nie je mystický sen,
pravdivý človek nerozpráva márne.
Porozumenie žiada si odhaliť
 či hlboko veriť.


V krátkostí teda ak vysvetliť mám
význam tých slov,

by užívali ste ich v  správnom význame,
atribúty všetkých si treba pamätať.
Správne  porovnávať ich,
nesprávnych prirovnaní sa zdržať!

Keď pravidla tieto pochopené budú,
ukážem vám ako
aplikovať v živote máte ich....Mahmud Shabistari (1288 – 1340) je jedným z najviac oslavovaných perských básníkov 14. storočia Jeho najslávnejšia práce je mystický text , ktorýnmá názov "Tajomná rúžová zahrada" napísaná v asi 1311 v zrýmových častí.
Ponúkam Vám preklad jeho básne "Slnečné odlesky", ktorá má čo povedať aj v dobe súčastnej.

1  
2  
3