Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje preklady

Dorota Szumilas poems- Básne Doroty Szumilas

Preklad kolekcie básni mojej poľskej priateľky Dorota Szumilas:)

 

***

 

silence and sadness

a curious union

 

does this couple

stand a chance?

 

***

 

Ticho a smútok

podivné spojenie

 

má táto dvojica

nádej na úspech?

 

***

to watch the world disappear

is like feeling solitude

so there is no point of reference

 

***

 

sledovať ako rozplýva sa svet

je ako osamelostí pocit

kde nejestvuje orientačný bod

 

***

I’m leaving the silence

just to return to it again

to listen to its sound accompanied

by an echo

to pause...

and ask myself

do I have to leave it?

 

***

Opúšťajúc ticho,

by vrátiť sa smel znova

načuvajúc zvuk jeho sprievodný

s echom

k prestávke

sám seba pýtam sa,

mám toto ja opustíť?

***

A Good Word for the Easter Holidays

 

It’s the time to reflect on suffering

Time to rejoice in its defeat

Time for faith, tradition and family

 

***

 

Božie slovo k Veľkonočným sviatkom

 

To čas je o utrpení premýšľať,

čas  oslavovať porážku.

Čas pre vieru,  tradície a rodinu.

 

***

She still has sunken eyes

In the absence of love

Happiness is on the other side of her gaze

As a juxtaposition to the unattainable

 

She sinks into herself

As a sound fading in the vastness of the forest

That will bounce off trees echoless

This time...

 

A few tears of helplessness may fall

And then you won’t even find tears to cry

And the coming darkness will sink into itself for good

 

***

Vpadnuté ešte očí má,

lebo jej láska chýba.

Šťastie na druhej strane jej pohľadu

sťa prirovnanie k nedosiahnuteľnému.

 

Ponára sa ona do seba,

ako zvuk slabnúci v rozsiahlostí lesa.

Ktorý bez ozveny od stromu sa odrazí

tentokrát....

 

Pár bezmocných sĺz môže ukvapnuť

lež na plač potom  slzy nenajdeš.

a prichádzajúca temnota do seba ponorí sa nadobro

 

 

***

So Where’s that Spring....

 

So where’s that spring?

And it was so close...

That’s life

 

***

 

Tak kdeže je tá jar....

 

Tak kdeže je tá jar

a ona bola  tak blízko...

Taký je život

 

***

 

Birds singing...

Spring...

It’s one of those sounds of nature

I wait for

When I leave silence...

 

***

 

Vtáci spievajú

a Jaro je tu...

to jeden  z prírody zvukov

na ktorý vyčkávam

Keď tichosť opúšťam ...

 

***

 

Spring is in the Air

 

I felt spring in the air on Friday

I took a deep breath

And when I saw the snow still there

I smiled to myself

 

As another autumn, winter, summer

Spring is coming

I’ll impatiently wait for May

With its beautiful shades of green

 

 

Jar je vo vzduchu

 

Už v piatok vo vzduchu jar  som pocítila

a z hĺboká som sa nadýchla.

Keď zočila som ešte sneh vonku

samej sebe smiala som sa.

 

Ako ďalšia jeseň, zima, leto

Jar prichádza

Netrpezlivo čakám na máj

s prekrasnými jeho odtieňmi  zelene.

 

***

 

The proper order of things

 

Reflection is a thought, then a word

Then an action

 

Sometimes the thought is the end

Sometimes the word

 

The acts are the hardest

It’s a long road

 

If everything follows its prescribed

Path

 

***

 

Správny poriadok veci

 

Úvaha to je myšlienka, za ňou je slovo,

a potom je čin.

 

Niekedy myšlienka je na konci

a niekedy slovo.

 

Činy najťažšie sú,

to dlhá je cesta

 

Ak všetko sleduje

predpísanú svoju cestičku.

 

 

 

Sleep

 

Sometimes it’s only a moment before it comes

It’ll get us anyway

In this uneven battle we’re bound to lose...

But only at this very moment

 

In our lives

It’s also useless to fight... now

But to look victoriously... later

 

***

 

Spánok

 

Niekedy je to len chvíľka krátka než príde to

a dostane nás to v každom prípade

V  nerovnom tomto boji odsúdení sme prehrať...

lež iba v tomto danom okamihu

 

V životoch našich

zbytočné tiež je bojovať... teraz

víťazne avšak pôsobiť... neskôr

 

Invitation

 

Thank you for your invitation...

 I also invite you although it’s not that easy...

 

I invite you to look at the sun drenched snow

For a hike in the forest that fills you with its energy

To understand your soul, often complicated, sometimes difficult

To receive the silence, loud only to ourselves

To these few words written ... here and now

 

Come...

 

***

 

Pozvanie

 

Za pozvanie tvoje ďakujem

Tiež pozvať ťa chcem, hoc´ nie je to ľahké, 

pozvem ťa na slnkom roztopený sneh sa prizerať,

na výlet do lesa by naplnil si sa sviežou jeho silou.

Lebo porozumieť tvojej duši je často ťažké, občas obťažné.

Prijať ticho, prijať hluk iba do seba

K tým pár napísaným slovám... tuná a teraz

 

Poď...

 

***

 

We’re looking for another world

Happy, full of acceptance and fulfillment

Is there one?

You can always dream...

And enjoy the real one!

There’s no way out

Or perhaps this is the solution

 

***

 

Hľadáme iný svet

Šťastný, naplnený prijatím a plnením.

Existuje taký svet?

O takom môžeš stále sniť...

A tešiť sa zo skutočného tiež!

Von z toho cesta nevedie,

či snáď toto je riešenie...

 

***

 

The New Year

 

Let it be better than the one before

It will be!

Let it be happier!

It should be!

Let it be prosperous!

God willing

Let good energy

Come once in a while

Let a smile sooth sad moments

As they come

Let someone come with

a good  word

let it be...

not just “let”

it will be :)

 

***

Nový rok

 

Nech bude lepší, než ten pred ním

To bude!

Nech šťastnejší je!

To malo by byť!

Nech prosperujúci je!

Ak Boh tak dá.

Nech dobrá energia

Raz za čas príde

Nech úsmev utíši smutné chvíle

Keď prídu

Nech niekto príde

s dobrým slovom

nech to sa stane...

nie len "nech"

to iste stane sa :)

 

***

 

A Silent Prayer

 

A silent prayer...

At the end of the day

Filled with words

Hidden behind longing

 

God’s indiscernible voice

Comes slowly

I’ll listen to Him...

 

***

Tichá modlitba

 

Tichá modlitba...

na konci dne

naplnená je slovami

uschovaným za túžením.

 

Nerozoznateľný Boží hlas

prichádza pozvoľná

a ja načúvať budem mu...

 

 

 

 

To the Lonely One at Christmas

 

I found consolation in your unspoken voice...

At the time of approaching Christmas...

The time hard for a lonely soul, but ...

 

Sing one or two carols quietly,

Take a deep breath for the aching heart

And smile at all those,

 

Who have remained forgotten ...

 

***

 

Osamelému na Vianoce

 

Útechu som našiel v tvojom mĺkvom hlase...

v čase blížiacich sa Vianoc...

čase ťažkom pre osamelú dušu, ale ...

 

Zaspievaj jednu či dve koledy potichu,

zhlboka sa nadýchni pre boľavé srdce

a usmievaj sa na všetkých tých,

 

na ktorých sa zabudlo ...

 

***

 

In Memory of Maria Janowska

 

Mary do you remember?

Walking along the seashore

In unsettled weather

We all three were caught

In a hail storm

And it was May...

 

***

Na pamiatku Marie Janowskej.

 

Spomínaš si Maria ?

Prechádzali sme sa pozdĺž morského pobrežia

v nestálom počasí .

Všetkých troch nás chytilo

krupobitie

májové ...

 

***

Life goes on...

A farewell...

An important part of life

 

People come and go...

They leave a trace behind them

We mourn them...

 

A farewell lets us accept,

Pray for the soul

And light a candle,

 

It lets us remember

Others while we’re building

Our identity

To be able to continue living...

 

****

 

Život pokračuje...

Rozlúčka...

Dôležitá časť života

 

Ľudia prichádzajú aj odídu...

Zanechávajú stopy za sebou

my za nimi trúchlime...

 

Rozlúčka dovolí nám prijať,

modli sa za dušu

a zažni sviečku,

 

Dovolí nám pamätať si

iných, zatiaľ čo my staviame

našu identitu

by schopní sme boli žiť ďalej...

 

****

 

A farewell....

Not those who leave suffer

But those who remain behind

Let this unique sign of time

Bring a moment of reflection

To you... and you...

****