Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

Leonard Cohen- The Future - Budúcnosť

Give me back my broken night
my mirrored room, my secret life
it's lonely here,
there's no one left to torture
Give me absolute control
over every living soul
And lie beside me, baby,
that's an order!
Give me crack and give me sex
Take the only tree that's left
and stuff it up the hole
in your culture
Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I've seen the future, brother:
it is murder.

Things are going to slide, slide in all directions
Won't be nothing
Nothing you can measure anymore
The blizzard, the blizzard of the world
has crossed the threshold
and it has overturned
the order of the soul
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant

You don't know me from the wind
you never will, you never did
I'm the little jew
who wrote the Bible
I've seen the nations rise and fall
I've heard their stories, heard them all
but love's the only engine of survival
Your servant here, he has been told
to say it clear, to say it cold:
It's over, it ain't going
any further
And now the wheels of heaven stop
you feel the devil's riding crop
Get ready for the future:
it is murder

Things are going to slide ...

There'll be the breaking of the ancient
western code
Your private life will suddenly explode
There'll be phantoms
There'll be fires on the road
and the white man dancing
You'll see a woman
hanging upside down
her features covered by her fallen gown
and all the lousy little poets
coming round
tryin' to sound like Charlie Manson
and the white man dancin'

Give me back the Berlin wall
Give me Stalin and St Paul
Give me Christ
or give me Hiroshima
Destroy another fetus now
We don't like children anyhow
I've seen the future, baby:
it is murder

Things are going to slide ...

When they said REPENT REPENT ...

Budúcnosť

Vráť mi moje prerušené noci
moju zrkadlovú sieň,
je tu clivo
to nikto nenechal mučenie
daj mi úplnú kontrolu
nad každou žijúcou dušou
a ľahni si vedľa mňa baby, ,
to je v poriadku!
Daj mi crak a daj mi sex
vezmi jediný strom, ktorý ostal
a ucpi ním dieru
v svojej výchove.
Vráť mi späť Berlínský múr ,
daj mi Stalina a sv.Paula.
Videl som budúcnosť, brat
to je vrah

veci sa klžú, klžú vo všetkých smeroch
nebude nič
nič, čo by si mohol zmerať viac .
Metelica, metelica sveta
skrížila prah
a to prevratilo
poradie duše.
Keď oni povedali: ľutujem, ľutujem
Divím sa či tým myslia
Keď oni povedali Ľutujem, ľutujem
Divím sa čo tým myslia
Keď oni povedali Ľutujem, ľutujem
Divím sa čo tým mysleli

Ty nepoznáš ma z vetra
nikdy ma nespoznáš, nikdy si nespoznal .
Som malý podvodník
ktorý napísal Bibliu
Videl som národy rásť aj padať
Počul som ich príbehy, počul som ich všetké,
ale láska je jediným motorom na prežitie.
Tvoj služobník tu, povedal
povedz to jasne, povedz to chladne
to je preč, to nepôjde
nikdy ďalej ,
a teraz nebeské kolesa sa zastavili
ty cítiš diablovu riadiacu úrodu
priprav sa pre budúcnosť
to je vrah

Veci sa klžú....

Tam nebude prelom vekov,
západný kód.
Tvoj súkromný život zrazu exploduje,
tam bude fantóm,
tam budú ohne na ceste,
a biely muž tanči.
uvidíš ženu
visiac dolehlavou
jej obrysy prikryté jej padnutým odevom
a všetcí tí odporní malí básnici
chodiac dookola
skúšajúc hlásať ako Charlie Manson
a biely muž tančí...

Daj mi späť Berlinský múr
Daj mi Stalina a Sv.Paula
Daj mi Krista
alebo daj mi Hirošinu
Znič iný plod teraz
beztak, nemáme radi deti
Videl som budúcnosť baby
to je vrah

Veci sa klžú.....

Keď oni povedali: Ľutujem, ľutujem.......
Žádné komentáře